Prawa autorskie

Jako autor bloga Poznaj Starachowice, dostępnego pod adresem poznaj.starachowice.pl/blog i poznaj-starachowice.pl/blog, oświadczam:

Utwór niniejszy podlega Licencji Publicznej Creative Commons („CCPL” lub „Licencja”). Utwór podlega ochronie prawa autorskiego lub innych stosownych przepisów prawa. Korzystanie z Utworu w sposób inny niż dozwolony na podstawie niniejszej Licencji lub przepisów prawa jest zabronione. Wykonanie jakiegokolwiek uprawnienia do Utworu określonego w niniejszej Licencji oznacza przyjęcie i zgodę na związanie postanowieniami niniejszej Licencji.

O ile nie oznaczono inaczej (np. w wyróżnionym fragmencie, przy grafice, na fotografii, itp.) utwór podlega licencji CC BY-NC-ND 3.0 PL:
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Pełny tekst →

Klauzula ograniczenia odpowiedzialności:

Wolno:

kopiować, rozpowszechniać, odtwarzać i wykonywać utwór

Na następujących warunkach:

Uznanie autorstwa – Utwór należy oznaczyć w sposób określony przez Twórcę lub Licencjodawcę

Użycie niekomercyjne – Nie wolno używać tego utworu do celów komercyjnych.

Bez utworów zależnych – Nie wolno zmieniać, przekształcać ani tworzyć nowych dzieł na podstawie tego utworu.

Ze świadomością, że:

Zrzeczenie – Każdy z tych warunków może zostać uchylony, jeśli uzyska się zezwolenie właściciela praw autorskich.

Domena publiczna – Jeżeli utwór lub jakiekolwiek jego elementy, zgodnie z prawem właściwym, należą do domeny publicznej, to licencja w żaden sposób nie wpływa na ten status prawny.

Inne prawa – Licencja nie wpływa w żaden sposób na następujące prawa:

  • Uprawnienia wynikające z dozwolonego użytku ani innych obowiązujących ograniczeń lub wyjątków prawa autorskiego.
  • Autorskie prawa osobiste autora;
  • Ewentualne prawa osób trzecich do utworu lub sposobu wykorzystania utworu, takie jak prawo do wizerunku lub prawo do prywatności.

Uwaga — W celu ponownego użycia utworu lub rozpowszechniania utworu należy wyjaśnić innym warunki licencji, na której udostępnia się utwór.


Marcin Bednarczyk